Játékszabályzat

„Anyák napi” Nyereményjáték Játékszabályzat

A Vászonkép Nyomda promóciós játéka


I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Anyák napi” Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Kellett egy cégnév Kft. Székhely: 2112 Veresegyház Szurdok u. 7. cégjegyzékszám: 13-09-181544, adószám: 25579554-1-13 (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező fix időtartamú nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy közösségi felületein (https://www.instagram.com/vaszonkep/ és https://www.facebook.com/vaszonkepnyomda/  (a továbbiakban: Instagram, Facebook, vagy közösségi portál)) meghirdetett tárgynyereményt kisorsolja.

Szervező a meghirdetett tárgynyereményt azon vásárlói között sorsolja ki, akik 2019. április 1 és 2019. április 30-a között, a Szervező internetes oldalán (https://vaszonkepnyomda.hu/ – továbbiakban: Weboldal) legalább 5.000Ft értékben vászonképet vásárolnak. Az 5.000Ft értékhatárba a csomagok kiszállítási költsége (futár költség) nem számít bele.

A játékban 1, azaz egy véletlenszerűen kiválasztott vásárló kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2019. május 3-a 20.00 óra

Szervező a sorsolást a Random.org rendszerén keresztül bonyolítja le. A sorsoláshoz a Random.org oldalnak nincs köze.

A nyereményjátékban való részvételhez, a vásárlók a megvásárolt vászonkép(ek) árán felül nem fizetnek a Szervezőnek.


II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

2019. április 1. napján kezdődik, és 2019. április 30. napjáig tart.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a Szervező internetes oldalán (https://vaszonkepnyomda.hu/ – továbbiakban: Weboldal) legalább 5.000Ft értékben vászonképet vásárol. Az 5.000Ft értékhatárba a csomagok kiszállítási költsége (futár költség) nem számít bele.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos vásárlási folyamat végén elfogadja az Általános Szolgáltatás Szerződés (ÁSZF) mellett jelen Játékszabályzatot is. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK:

A IV pontban felsorolt feltételek mellett, 1 nyertes 1 db IPHONE XS 256Gb telefonkészüléket nyer. A sorolást a Random.org rendszerével végzi a Szervező.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás: 2019. 05.03. 20 óra. A Szervező a nyertes rendelési sorszámát a sorsolás napján online felületein publikussá teszi, a nyertest a rendelés leadásakor megadott elérhetőségein keresi. Amennyiben a nyertes a nyereményéért 5 naptári napon belül nem jelentkezik, a nyeremény átvételére való jogát elveszíti. A Szervező új nyertest sorsolni nem köteles.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli. A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Kellett egy cégnév Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Szurdok u. 7.). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat megtalálhatók a https://vaszonkepnyomda.hu/aprilis/ weboldalon.

Veresegyház, 2019. március 30.


T ö l t s f e l e g y k é pe t , v a g y v á l a ss z a g a r i án k b ó l H a v a n e g y k e d v e n c k é p e d é s s z e r e t n é d a f a l a d o n l á t n i SZERETNÉD FELDOBNI AZ OTTHONOD HANGULATÁT? 1 V á l a ss z e l r e n d e z é s t 2 H a t e t s z i k r e n d el d m e g ! 3